Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši Privatumo politika (toliau - Politika) reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasis UAB "SEGRIS" (toliau - Pardavėjas) tvarko interneto parduotuvėje www.segris.lt (toliau - e-parduotuvė) Pirkėjų asmens duomenis.

1.2. Pirkėjų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

1.3. Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Pirkėjai, neturintys 18 metų, gali pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

2. Registracijos pateikimo taisyklės

2.1. Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis e-parduotuve.

2.2. Pardavėjas pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio e-parduotuvėje, teisę į privatumą. Pardavėjas renka ir panaudoja fizinio asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą e-parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:

  • tinkamai įvykdyti prekių ar paslaugų užsakymus;
  • išspręsti problemas susijusias su prekių ar pristatymo kokybe;
  • vykdytų lojalumo programą;
  • įvykdytų kitus sutartinius įsipareigojimus.

2.3. Pirkėjo asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

2.4. Informaciją susijusią su Pirkėjo įsigytomis prekėmis Pardavėjas gali naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Pirkėjo asmens tapatybės. Pardavėjas pasilieka sau teisę statistinius duomenis perduoti trečiai šaliai.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1. Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti.

3.2. Pardavėjas neturi teisės perduoti Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims, negavę Pirkėjo atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka.

4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

4.1. Pirkėjas turi teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

4.2. Pardavėjas turi turėti naujausią su Pirkėju susijusią informaciją, reikalingą savalaikiam ir kokybiškam užsakymų įvykdymui.

5. Informacijos ar pretenzijos perdavimas

5.1.Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu info@segris.lt.

5.2. Atsakymas Pirkėjui pateikiamas tokia forma, kokia Pardavėjas gavo pranešimą ar pretenziją. Atsakymas į pretenziją Pirkėjui pateikiamas per 10 darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos.

6. Asmens duomenų tvarkymas

6.1. Patvirtindamas registracijos formą, Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys,  savanoriškai pateikti registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

7. Taisyklių keitimas

7.1. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo sąlygas. Apie pakeitimus Pardavėjas praneša e-parduotuvėje.

7.2. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, Pardavėjas laiko, kad Pirkėjas sutiko su sąlygų pakeitimu.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1.Visi šalių nesutarimai, dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.